Tahir Badshah

Tahir Badshah Uri ng Unit Pangalan ng kalakalan
SH-B70 Karne Tahir Badshah