خلمس رشید سلطان الجیجی مچھلی اسٹال

 

Unit No Unit Type Trade Name Contact Person Contact No.
SH-A340 Fish & Seafood Khalmis Rashid Sultan Al Ajaim Fish Stall