رشید الاسلامی فوڈ سٹف (بی آر)

 

Unit No Unit Type Trade Name Contact Person Contact No.
SH-Ai05 Fish & Seafood Rashid Al Shamsi Food Stuf(BR)