سلیم عبید الاسلامقی مچھلی اسٹال

 

Unit No Unit Type Trade Name Contact Person Contact No.
SH-A152 Fish & Seafood Salem Obaid Alsallaqi Fish Stall