عبید حلیم خامیوں مچھلی اسٹال

 

Unit No Unit Type Trade Name Contact Person Contact No.
SH-A381 Fish & Seafood OBAID HAZIM KHAMIS FISH STALL