غالبا ہنسین مچھلی کی تجارت

 

Unit No Unit Type Trade Name Contact Person Contact No.
SH-A65 Fish & Seafood Ghalib hussain fish trading